Dozór elektroniczny zamiast zakładu karnego

handcuffs-ga045b46d7_1920

Jednym z częstszych zagadnień, z którymi spotykam się w ramach swojej praktyki zawodowej jest uzyskanie dla klienta zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Czym jest właściwie system dozoru elektronicznego, nazywany także bransoletką, obrączką? Kiedy i jak można uzyskać zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? O tym w niniejszym wpisie.

Dozór elektroniczny to nic innego jak odbywanie kary pozbawienia wolności nie w ramach zakładu karnego, a w ramach izolacji domowej. Skazany odbywa karę pod ścisłą kontrolą sądu i kuratora, przez cały czas odbywania kary jest zobowiązany do noszenia nadajnika przypominającego bransoletę (stąd też potoczne nazwy takie jak bransoletka czy obrączka), który rejestruje przebieg odbywania kary i miejsce, w którym znajduje się skazany. Poza ww. nadajnikiem, w miejscu odbywania kary znajduje się urządzenie monitorujące, które kontroluje czy skazany przestrzega warunków dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Skazany ma obowiązek przebywać w miejscu odbywania kary w godzinach określonych postanowieniem sądu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, skazany może przez okres nie dłuższy niż 12 godzin dziennie, przebywać poza miejscem, w którym wykonywana jest kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

O odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może starać się skazany w sytuacji, gdy łącznie spełnione zostały następujące warunki: orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy, dozór elektroniczny jest wystarczający dla osiągnięcia celów kary, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie zamieszkujące wraz ze skazanym wyraziły zgodę na przebywanie w wyznaczonym miejscu wraz ze skazanym oraz w miejscu, w którym ma być wykonywana kara w systemie dozoru elektronicznego istnieje możliwość zainstalowania urządzenia monitorującego.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że warunek dotyczący kary nieprzekraczającej jednego roku i sześciu miesięcy jest spełniony tylko wtedy, kiedy sąd orzekł karę nie wyższą niż półtora roku. Nie jest więc możliwe uzyskanie zgody na dozór elektroniczny jeżeli orzeczono np. karę dwóch lat pozbawienia wolności, odbyto sześć miesięcy kary i skazany chciałby uzyskać zgodę na odbywanie reszty kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Postępowanie w przedmiocie uzyskania zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego rozpoczyna się złożeniem odpowiedniego wniosku, który kierowany jest do wydziału penitencjarnego sądu okręgowego, w którego okręgu skazany przebywa. Wniosek nie podlega opłacie i może zostaż złożony zarówno przez skazanego, jak i jego obrońcę.

Co istotne, a z czym dość często się spotykam, to to, że wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności. Jeżeli więc termin rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego został wyznaczony po terminie, w którym skazany miał się stawić w zakładzie karnym, to skazany powinien stawić się do odbywania kary w zakładzie karnym. Żeby uniknąć opisanej wyżej sytuacji, należy uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie w przedmiocie wstrzymania wykonania kary

Aby uzyskać zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz pozytywne rozstrzygnięcie w przedmiocie wstrzymania wykonania kary pozbawienia wolności, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Adw. Michał Rozkosz