Prawo karne

 • kompleksowa obrona na każdym etapie postępowania: w postępowaniu przygotowawczym, jurysdykcyjnym (sądowym), wykonawczym
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • przygotowywanie pism procesowych w sprawach karnych m. in. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie, prywatnego aktu oskarżenia, apelacje, zażalenia
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniach wykonawczych – m. in. w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • przygotowywanie i wnoszenie środków zaskarżenia

Prawo gospodarcze i obsługa przedsiębiorców

 • obsługa prawna spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • reprezentowanie w negocjacjach z kontrahentami
 • postępowanie upadłościowe – w tym składanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • kompleksowa reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dochodzenie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
 • dochodzenie wierzytelności w związku z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki

Prawo upadłościowe i upadłość konsumencka

 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • reprezentowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • przygotowanie wniosku o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty
 • sporządzenie zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty