Prawo karne

 • świadczenie obrony w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • przygotowywanie pism procesowych w sprawach karnych m. in. zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, wniosku o ściganie, prywatnego aktu oskarżenia
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniach wykonawczych – m. in. w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • przygotowywanie i wnoszenie środków zaskarżenia

Prawo cywilne

 •  sprawy o zapłatę
 • dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień oraz rent w tym roszczeń za wypadku komunikacyjne oraz szkody medyczne
 • sprawy związane z własnością gruntów m. in. zasiedzenie, zniesienie współwłasności, odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu, wynagrodzenie za ustanowienie służebności
 • sporządzanie umów
 • windykacja należności
 • sprawy spadkowe
 • kompleksowa reprezentacja w postępowaniach sądowych w ww. zakresie (m. in. przygotowanie pozwu, środka odwoławczego)

Prawo upadłościowe – upadłość konsumencka

 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • reprezentowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • przygotowanie wniosku o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty
 • sporządzenie zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty

Prawo gospodarcze i obsługa przedsiębiorców

 • obsługa prawna spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • reprezentowanie w negocjacjach z kontrahentami
 • postępowanie upadłościowe – w tym składanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • kompleksowa reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dochodzenie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
 • dochodzenie wierzytelności w związku z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki